Home Nederlands
Disclaimer
Welkom
Home Nederlands
De Muziekdoos

HOME

PRIVACY

DISCLAIMER

PRIVACY

Temple Group bvba verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u terecht bij de Zaakvoerder (de Heer Achilles Van der Donck) per post (Populierenlaan 35 – 2940 Hoevenen) of per mail (kantoor@temple-group.be).


Verwerkingsdoeleinden

Temple Group bvba verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klanten- en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie, opvolgen van de solvabiliteit, profilering en het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame).


Rechtsgrond(en) van de verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

  1. toestemming van de contactpersoon voor het gebruik van de verkregen informatie
  2. de gegevens zijn noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst
  3. de gegevens zijn noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting
  4. de gegevens zijn noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belang om te ondernemen

In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van artikel 6.1. a) (toestemming), heeft de klant steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.


Overmaken aan derden

Temple Group bvba verbindt er zich toe de gegevens van haar contacten niet door te geven aan derden zonder uitdrukkelijke toestemming van de betreffende contacten. Voor de realisatie en het onderhoud van de website doet Temple Group bvba een beroep op Temple-Group bvba, die op geen enkele manier gegevens van de contacten van Temple Group bvba bewaren en/of gebruiken zonder uitdrukkelijke toestemming van Temple Group bvba


Bewaarperiode

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).


Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1, met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.

Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om:


Direct marketing

De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.


Klacht

De Klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - commission@privacycommission.be).


  

CONTACT

HOME

BANQUETING

PRESENTATIES

DE MUZIEKDOOS